เกี่ยวกับ JTC

“JasTel Training Center (JTC) เดิมคือ Jasmine Technology training Center” ศูนย์ฝึกอบรมแผนกวิศวกรรมสื่อสัญญาณ (TX Training Center)

กำเนิดขึ้นจากการฝึกอบรมระบบสื่อสัญญาณให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายใน บริษัท Jasmine Submarine Telecommunications Co.,Ltd (JSTC) และ บริษัท Thai Long Distance Telecommunications Co.,Ltd (TLDT) ดำเนินการโดยแผนกวิศวกรรมสื่อสัญญาณมานานกว่า 10 ปี ซึ่งมีวิทยากรภายในที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสัญญาณผ่านเส้นใยแก้วนำแสง มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กร

โดยแต่เดิมนั้น การดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรภายในยังไม่มีรูปแบบอย่างชัดเจน ซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมขึ้นเป็นระยะๆ เมื่อวิทยากรภายในมีเวลาว่างเพียงพอ หรือเมื่อมีการรับบุคลากรใหม่เข้ามาทำงาน จนในปี พ.ศ. 2548 ได้เล็งเห็นว่าการฝึกอบรมนั้นจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานภายในองค์กรของตนเอง อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท JasTel Network Co.,Ltd ซึ่งเปิดตัวในปี พ.ศ. 2549 จึงได้ให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมแผนกวิศวกรรมสื่อสัญญาณ (TX Training Center) ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TX Training Center ได้มีการพัฒนาระบบการฝึกอบรม และระบบการบริหารจัดการของตนเองอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยมีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสัญญาณขึ้นเพื่อเป็น การสนับสนุนองค์กรให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยศักยภาพที่มีและมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเป็นศูนย์กลางในการ รวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสัญญาณผ่านเส้นใยแก้วนำแสง และเทคโนโลยีการสื่อสารทาง IP Network รวมทั้งการใช้งานเครื่องมือวัดและทดสอบสัญญาณด้านการสื่อสารโทรคมนาคมประเภท ต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอก จึงได้ก่อตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูง JTC ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวและก้าวสู่การดำเนินงานการฝึกอบรมในเชิงธุรกิจต่อไปในอนาคต


เกี่ยวกับ JTC


วิสัยทัศน์

ทีม Operation & Maintenance ที่ดีที่สุดของ Jasmine Group


ภารกิจ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรขององค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงาน O&M เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปรัชญา
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ จากบุคลากรผู้มีทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ด้านต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจขององค์กรและถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้แก่บุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงาน O&M เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด


ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ที่นี่

200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Tel : (+66) 02 100 3166    Fax : (+66) 02 100 3184
Email : qctraining_jastel@jasmine.com    Web site : www.jastel.co.th

JasTel offers customizable leased network service solutions suitable for corporate clients
Copyright © 2018. JasTel Network Co.,Ltd. All rights reserved.