หลักสูตร Basic: IP Networking System


หลักสูตรบังคับก่อน: Basic: Fundamental Networking

การผ่านหลักสูตร:

     ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (12.30 ชั่วโมง)

Course Outline:

  1.    หลักการพื้นฐานของเร้าติ้ง (Routing)
  2.   ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ Router ของ Cisco และ Huawei ที่ Jastel มีใช้งาน Lab and Work-Shop: Routing (base on Cisco and Huawei)
  3.  08:00-12:00 เร้าติ้งเทเบิลบนเราเตอร์ การเร้าติ้งโปรโตคอลประเภท อาร์ไอพี (RIP) การเร้าติ้งโปรโตคอลประเภท โอเอสพีเอฟ (OSPF)   
  4. Lab and Work-Shop: Routing RIP & OSPF (base on Cisco and Huawei) 
  5.  ความรู้เกี่ยวกับสวิตช์ 
  6.  ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ Switch ของ Huawei ที่ Jastel มีใช้งาน 
  7.  Lab and Work-Shop: VLAN (base on Huawei)

วิทยากร:

  1. คุณเกษิณี  สามารถ

            - ตำแหน่ง Senior Training Engineer 

            - สังกัด IPLC & Managed Service Business


ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ที่นี่

200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Tel : (+66) 02 100 3166    Fax : (+66) 02 100 3184
Email : qctraining_jastel@jasmine.com    Web site : www.jastel.co.th

JasTel offers customizable leased network service solutions suitable for corporate clients
Copyright © 2018. JasTel Network Co.,Ltd. All rights reserved.