ความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์สื่อสัญญาณ (Transmission & Network)


หลักสูตรบังคับก่อน: ไม่มี

      พนักงานฝ่าย IPLC & Managed Service Business บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด จำเป็นต้องได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้าน Transmission และ Network เชิงทฤษฎี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน และลดระยะเวลาการสอนงานจากหัวหน้างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด

2. เพื่อให้ทราบหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ของฝ่าย IPLC & Managed Service Business

3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ระบบสื่อสัญญาณ และอุปกรณ์สื่อสัญญาณที่มีใช้ภายในบริษัท

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน


ระยะเวลา       จำนวน  3 วัน

วิทยากร        1. คุณปริฉัตร เสาวคนธ์  ตำแหน่ง Training Engineering Supervisor 

                   2. คุณเกษิณี   สามารถ ตำแหน่ง Training Engineering Supervisor 

สถานที่         ภาคทฤษฎี: ณ ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 6 บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด


กำหนดการฝึกอบรม

Day 1:       08:00 -10.00 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Examination)

         10:00-12:00 (1) Presentation of JasTel

         13:00-15:30 (2) Telecommunication

         15:30 -17:00 (3) Safety at working

Day 2:  08:00-09.00 (4) Measurement

         09.00-11:00 (5) Power System Overview

         11:00-12:00 (6) Transmission & IP Network Overview

         13:00 -15:30 (7) Basic Networking

Day 3:  08:00-10.00 (8) OSI Model

         10.00-12:00 (9) TCP/IP Protocol

         13:00-15:30 (10) Basic IP Address

         15:30 -17:00 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Examination)


ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ที่นี่

200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Tel : (+66) 02 100 3166    Fax : (+66) 02 100 3184
Email : qctraining_jastel@jasmine.com    Web site : www.jastel.co.th

JasTel offers customizable leased network service solutions suitable for corporate clients
Copyright © 2018. JasTel Network Co.,Ltd. All rights reserved.